Prorektor pre zahraničné vzťahy

Display portlet menu

Prorektor pre zahraničné vzťahy

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Životopis:

 

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc. – prorektor pre zahraničné vzťahy

Dosiahnuté vzdelanie, vedecké, vedecko-pedagogické a čestné hodnosti:

Prof. - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií

2007

Doc. - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií 

2001

CSc. - Vysoká škola technická v Košiciach, Strojnícka fakulta

1989

Ing. - Vysoká škola technická v Košiciach, Strojnícka fakulta

1982

Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

1976

 

Priebeh zamestnaní:

 

1982 -1985      vývojový prac. v  Ústave pre racionalizáciu výroby ložísk VURAL Žilina,

1985 -1998      výskum. prac. v Medzinárodnom vedecko-výrobnom združení ROBOT, Prešov

1998 -1999      riaditeľ Oblastného centra revitalizácie REVING Prešov

1999 -              odb. asistent, doc., prof. na Fakulte výrobných technológií v Prešove, TUKE

 

Zastavané funkcie na FVT (TUKE):

vedúci katedry, člen Ak. senátu FVT, predseda Ak. senátu FVT, člen Ak. senátu TUKE, prodekan FVT.  

   

Odborná orientácia: operačný výskum v oblasti strojárskej diskrétnej výroby

Publikácie registrované v ISI Thomson Scientific: 31

Publikácie registrované v databáze SCOPUS:        59

The Scholar H-index: 12

The Scopus  H-index: 9

           

Ocenenia:

- Bronzová medaila Technickej univerzity v Košiciach,

- Strieborná medaila Technickej univerzity v Košiciach,

- 3 Pamätné medaily Fakulty výrobných technológií v Prešove,

- Pamätná medaila Częstochowa University of Technology,

- dvojnásobný finalista súťaže Global Awards for Excellence in BPM & Workflow (USA).

 

Znalosť cudzích jazykov: anglicky, rusky.

                       

Členstvo v edičných a vedeckých radách:

Člen Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií TUKE,

Člen Vedeckej rady Fakulty manažmentu PU v Prešove,

Člen redakčných rád viacerých zahraničných vedeckých časopisov.