Organizačná štruktúra TUKE

Prorektor pre vedu a výskum

Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc.


Životopis:

 

Dr.h.c. Prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc. – prorektor pre vedu a výskum

Dosiahnuté vzdelanie, vedecké, vedecko-pedagogické a čestné hodnosti:

Dr.h.c - VŠB - Technická univerzita Ostrava, ČR

Prof. - Technická univerzita v Košiciach

CSc. - Technická univerzita v Košiciach

Ing. - Banícka fakulta VŠT v Košiciach

 

Manažérske pozície na Technickej univerzite v Košiciach:

Dekan Fakulty BERG

2007 - 2015

 

Prodekan Fakulty BERG pre vedecko-výskumnú činnosť,

zahraničné styky v III. stupni VŠ

2000 - 2007

 

Riaditeľ Ústavu geodézie, kartografie a geografických

informačných systémov

2003 - 2007

 

Vedúci Katedry geodézie a geofyziky

1993 - 2000

 
     

Členstvo v vedeckých a iných komisiách:

2007 – 2015    -  predseda Vedeckej rady F BERG TUKE

2007 – 2015    - člen Vedeckej rady TUKE

2007 – 2015    - člen Vedeckej rady HGF-VSB Technickej univerzity v Ostrave, Česká republika

2007 – 2015    - člen Vedeckej rady Podnikovo-hospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

                              v Bratislave so sídlom v Košiciach

2007 – 2015    - člen Mikovínyi iskola Tanács, Miskolc, Maďarsko

2007 – 2015    -  predseda Rady kvality na F BERG TUKE

2000 – 2015    - člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Montanistica Slovaca

2007 – 2015    - člen Rady a Kolégia rektora TUKE

2007 – 2015    - člen predstavenstva Slovenskej banskej komory

2007 – 2012    - člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 5

 

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

1.     AAA - Labant, S., WEISS, G.: Adjustment of geodetic network and deformation analysis. 1. Vyd. Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava - 2012. - 137 p.. - ISBN 978-80-248-3220-3.

2.     AAB - WEISS, G.: Trojrozmerné súradnicové zameranie geodetických sietí totálnymi stanicami. Bratislava : MEDIA TRADE, - 1998. - 71 s. - ISBN 80-08-01911-5.

3.     AAB - WEISS, G.: Spracovanie geodetických štruktúr zameraných súradnicami. Košice : Štroffek, - 1998. - 63 s. - ISBN 80-88896-17-7.

4.     AAB - WEISS, G., Jakub, V., Weiss, E.: Kompatibilita geodetických bodov a ich overovanie. 1. vyd - Košice : TU - 2004. - 139 s. - ISBN 80-8073-149-7.

5.     ADC - WEISS, G.:  Positional deformation analysis in polygonometric structures. 1991.Studia geophysica et geodaetica. Vol. 35, no. 4 (1991), pp. 251-259. - ISSN 0039-3169.

6.     ADE - Šütti, J., WEISS, G.: Zur Ausgleichung trigonometrischer nivellementszüge. 1990. Allgemeine Vermessungsnachrichten. Vol. 97, no. 10 (1990), p. 351-357. – ISSN: 0002-5968

7.     ADE - WEISS, G., Gašinec, J., Zelizňáková, V., Gašincová, S.: Using the total least square method by deformation strain analyses of the eastern edge eastern Tatras. 2014. Inžynieria Mineralna. Vol. 3, no. 1(33) (2014), p. 213–226. - ISSN 1640-4920.

8.     ADE - WEISS, G., Labant, S., Weiss, E.: Deformation analysis of the network structure measured by global navigation satellite systems with a selection of cofactors. 2014. Inżynieria Mineralna. Vol. 33, no. 1 (2014), p. 55-68. - ISSN 1640-4920.

9.     ADF - WEISS, G., Labant, S., Weiss, E., Mixtaj, L.: Detection of erroneous values in the measurement of local geodetic networks. 2010. Acta Montanistica Slovaca. Vol. 15, no. 1 (2010), pp. 62-70. - ISSN 1335-1788.

10.  AND - Labant, S., WEISS, G., Zuzik, J., Baran, M.: Graphical interpretation deformation analysis of stability area using of strain analysis. 2014. Acta Montanistica Slovaca. Vol. 19, no. 1 (2014), pp. 31-40. - ISSN 1335-1788.

 

Odborná orientácia:

spracovanie a analýza geodetických meraní

geodetické siete a inžinierska geodézia

overovanie homogenity geodetických bodov

 

Jazykové znalosti:

anglický jazyk     - slovom a písmom

ruský jazyk          - slovom a písmom

maďarský jazyk  - slovom a písmom

 

Najvýznamnejšie ocenenia:

2010      - Čestné uznanie za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o ŽP (Minister 

                  pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR)

2012      - Za zachovávanie tradícií (Minister hospodárstva SR)

2013      - Doctor honoris causa (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika)

2014      - Pro Universitate (Miskolc Egyetem, Maďarska republika)

2015      - Cena ministra životného prostredia SR

 

Ostatné aktivity:

1973 – 2001    - rozhodca v republikových súťažiach Slovenského futbalového zväzu (SFZ)

2001 – 2006    - Delegát SFZ

2006 – 2012    - Člen Rady SFZ

2006 – 2015    - Delegát UEFA a FIFA

 

Košice, 22.05.2015