Organizačná štruktúra TUKE

Odbor legislatívno-právny

Právne oddelenie

Oddelenie legislatívy, organizácie a manažérstva

Oddelenie správy registratúry TUKE