Univerzita

Organizačná štruktúra TUKE

Display portlet menu

Organizačná štruktúra TUKE

Rektor

Rektorát

Rektor: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Prorektor pre inovácie a transfer technológií

Prorektor pre inovácie a transfer technológií, zástupca rektora: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Úsek inovácií a transferu technológií
Univerzitný vedecký park Technicom
Ústav výpočtovej techniky
Centrum pokročilých vizualizácií
Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva

Prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy

Zmocnenec pre kvalitu

Zmocnenec pre kvalitu: Ing. Marcel Behún, PhD.

Úsek riadenia kvality