Legislatíva univerzity

Vnútorný systém vybavovania podnetov podľa zák. č. 307/2014 Z. z.

Display portlet menu

Vnútorný systém vybavovania podnetov podľa zák. č. 307/2014 Z. z.

Rektor Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určil zodpovednú osobu, ktorá bude plniť úlohy zamestnávateľa - Technickej univerzity v Košiciach - podľa § 11 a 12 citovaného zákona.

Zodpovedná osoba: PhDr. Igor Zibrinyi
Adresa: Rektorát Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Telefón: 055/602 2021

Spôsob podávania podnetov:
1. písomne,
2. ústne do záznamu,
3. elektronickou poštou na adresu: igor.zibrinyi@tuke.sk.

Podrobný popis spôsobu, podmienok a postupu pri podávaní, preverovaní, vybavovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti v zmysle zák. č. 307/2014 Z. z. na Technickej univerzite v Košiciach obsahuje vnútorný predpis: P/TUKE/OPČ/15 „Oznamovanie protispoločenskej činnosti na Technickej univerzite v Košiciach“.