Štúdium

Prodekani pre vzdelávanie

 Fakulta  Prodekan Kontakt
e-mail
FBERG doc. Ing. Andrea ROSOVÁ, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia
andrea.rosova@tuke.sk
doc. Ing. Martin STRAKA, PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. stupni štúdia
martin.straka@tuke.sk
     
FMMR doc. RNDr. Ľubomír PIKNA, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
lubomir.pikna@tuke.sk
     
SjF doc. Ing. Peter FRANKOVSKÝ, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
peter.frankovsky@tuke.sk
doc. Ing. Ján KRÁĽ, PhD.
prodekan pre vnútorné, vonkajšie vzťahy, propagáciu a informatiku
kral.jan@tuke.sk
prof. Ing. Ján SLOTA, PhD.
prodekan pre vedu a výskum
jan.slota@tuke.sk
     
FEI doc. Ing. Ľubomír BEŇA, PhD.
prodekan pre bakalárske a inžinierske štúdium
lubomir.bena@tuke.sk
prof. Ing. Alena PIETRIKOVÁ, CSc.
prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
alena.pietrikova@tuke.sk
     
SvF doc. Ing. Daniela KÁPOSZTÁSOVÁ, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
daniela.kaposztasova@tuke.sk
     
EkF RNDr. Libuša RÉVÉSZOVÁ, PhD.
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
libusa.reveszova@tuke.sk
doc. Ing. Rajmund MIRDALA, PhD.
prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
rajmund.mirdala@tuke.sk
     
FVT doc. Ing. Michal HATALA, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
michal.hatala@tuke.sk
prof. RNDr. Dušan KNEŽO, CSc.
prodekan pre vedu a výskum
dusan.knezo@tuke.sk
     
FU doc. Ing. Dušan ŠUCH, PhD.
prodekan pre vzdelávaciu činnosť v I. a II. stupni štúdia a informatiku
dusan.such@tuke.sk
Mgr. Rastislav RUSNÁK, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a rozvoj a pre vzdelávanie v III. stupni štúdia
rastislav.rusnak@tuke.sk
     
LF Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
radoslav.sulej@tuke.sk
doc. Ing. Peter KORBA, PhD., Ing. Paed. IGIP
prodekan pre vedu a výskum
peter.korba@tuke.sk

 

Legenda:
FBERG - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
FMMR - Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
SjF - Strojnícka fakulta
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
SvF - Stavebná fakulta
EkF - Ekonomická fakulta
FVT - Fakulta výrobných technológií
FU - Fakulta umení
LF - Letecká fakulta