Štúdium

Legislatíva štúdia

Žiadosť - oznámenie o aktivácii elektronickej schránky na doručovanie

Akreditované študijné programy na TUKE

Školné a poplatky spojené so štúdiom

Harmonogram akad. roka 2020/2021
Harmonogram akad. roka 2019/2020

Študijný poriadok TUKE

Štipendijný poriadok TUKE

Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TUKE

Poriadok prijímacieho konania (Príloha č.1 Štatútu TUKE)
Úplné znenie len pre vnútorné potreby! Zmena po Dodatku č. 9
Platnosť od 07.12.2018, účinnosť od: 07.12.2018

Metodický pokyn o záverečných a kvalifikačných prácach na TUKE
Prílohy k Metodickému pokynu o záverečných a kvalifikačných prácach na TUKE majú interný charakter. Nachádzajú sa na stránke Legislatívy TUKE.

Metodický pokyn Pôsobnosť TUKE a jej fakúlt v programe Európskeho spoločenstva LLP Erasmus

Metodický pokyn k priznávaniu motivačného štipendia na TUKE

Uznávanie štúdia a dokladov