Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Display portlet menu

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Adresa fakulty:

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach nadväzuje na dlhoročné pôsobenie Hutníckej fakulty, ktorá zmenila svoj názov od 01.07. 2017. V tomto roku oslavuje 65. výročie svojho založenia a svojou dlhoročnou tradíciou vo vzdelávaní, vede, výskume a zahraničných vzťahoch patrí medzi stabilné fakulty na Slovensku.
Svet potrebuje kovy, materiály a technológie. Dôvodov, prečo študovať na FMMR je hneď niekoľko. Fakulta spolupracuje s významnými spoločnosťami z priemyslu, študenti fakulty študujú v špičkových laboratóriách a majú možnosť študovať a pracovať aj v zahraničí. Benefitom pre vysokoškolákov je tiež spolupráca s firmami už počas štúdia. FMMR sa svojím výskumom a vzdelávaním orientuje na potreby praxe a požiadavky firiem. Fakulta sa sústredí na formovanie chemickej podstaty, štruktúry a finálnych vlastností materiálov, ich produkcie a spracovania metalurgickými procesmi a ich spätnej recyklácie a využiteľných surovín.
Fakulte patrí šieste miesto z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe, a to na základe údajov z Prognózy pracovných miest, Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Priemerná mzda absolventa fakulty je pritom podľa portálu lepsieskoly.sk približne 1000 eur.
Fakulta ponúka širšie spektrum perspektívnych študijných odborov v 10. bakalárskych, 7. inžinierskych a 6. doktorandských študijných programov. O perspektíve, ktorú fakulta ponúka mladým ľuďom, svedčí aj skutočnosť, že až 95 percent jej absolventov nachádza uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali. Sú žiadaní doma i v zahraničí nielen v tradičných hutníckych prevádzkach, ale aj v elektrotechnike, energetike a tiež v oblasti vývoja a výroby materiálov pre automobilový priemysel.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2019/2020

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Hutníctvo D/E 3/4 Sj Hutníctvo D/E 2/3 Sj
Chemické procesy a technológie vo výrobe materiálov D 3 Sj Integrované systémy riadenia D/E 2/3 Sj
Integrované systémy riadenia D/E 3/4 Sj Materiálové inžinierstvo D/E 2/3 Sj
Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle D 3 Sj Spracovanie a recyklácia odpadov D/E 2/3 Sj
Materiály D/E 3/4 Sj Tepelná technika a plynárenstvo D/E 2/3 Sj
Progresívne materiály a technológie D 3 Sj Tvárnenie materiálov D/E 2/3 Sj
Riadenie a modelovanie metalurgických procesov D 3 Sj Zlievarenstvo D/E 2/3 Sj
Spracovanie a recyklácia odpadov D/E 3/4 Sj        
Tepelná technika a plynárenstvo D/E 3/4 Sj        
Zlievarenstvo pre automobilový priemysel D 3 Sj        

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 500 eur za akad. rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 600 eur za akad. rok.

E-prihláška