Fakulty

Ekonomická fakulta

Adresa fakulty:

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Němcovej 32
040 01 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach už viac ako 20 rokov poskytuje vzdelanie v odbore fi nancie, bankovníctvo a investovanie a v odbore verejná správa a regionálny rozvoj. Jej absolventi prispievajú k profesionalizácii fi nančného a bankové- ho sektora ako aj verejnej správy na Slovensku. Poslaním fakulty je rozvíjať poznanie a poskytovať vysoko kvalitné a profesionálne vzdelávanie v oblasti ekonomických vied, prispievať k rozvoju spoločnosti a formovaniu regionálnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania výskumných a konzultačných činností, ďalšieho vzdelávania a služieb pre miestnu a regionálnu komunitu. Ekonomická fakulta sa snaží byť vyhľadávanou fakultou, ktorá vzdeláva v duchu demokracie a humanizmu, vedie študentov k tolerancii a k schopnosti kritického a tvorivého myslenia, vytvára podmienky pre slobodné vedecké bádanie a šírenie poznatkov, systematicky sa zapája do medzinárodnej spolupráce. Na fakulte v súčasnosti študuje viac ako 1000 študentov v dennej a externej forme. Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov. Po absolvovaní troch rokov bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť získať titul bakalár (Bc.) alebo absolvovaním dvojročného inžinierskeho štúdia získať titul inžinier (Ing.). V treťom stupni fakulta poskytuje doktorandské štúdium v odbore fi nancie a priestorová a regionálna ekonómia. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach je známa ako progresívna fakulta s dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, so širokou ponukou mobilít pre študentov a orientáciou na cudzie jazyky. V rebríčku agentúry ARRA (http://www.arra.sk) je dlhodobo na 1. mieste v hodnotení fakúlt ekonomického zamerania na Slovensku.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2020/2021

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Financie, bankovníctvo a investovanie D/E 3/4 Sj, Aj Financie, bankovníctvo a investovanie D/E 2/3 Sj, Aj
Ekonomika a manažment verejnej správy D/E 3/4 Sj, Aj Ekonomika a manažment verejnej správ D/E 2/3 Sj, Aj

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 570 eur za akad. rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 620 eur za akad. rok.

E-prihláška